iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!

在早前的苹果发布会上,最吸引人的除了是iPhone 12系列的性能,配色也是众人的焦点!日前,iPhone 12的真机实拍图和开箱视频在网上曝光,绿色出乎意料地好评如潮,非常大受欢迎!

iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY

除了绿色,话题度超高的蓝色同样也上热搜,但却遭大批网友嫌弃难看,与绿色天冠地屦!【点击查看】比起iPhone 11的绿色,iPhone 12的绿色较淡和柔和,更加优雅、小清新,给人很舒服的感觉,还被夸上热搜了。

iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY

不少网友看到绿色真机图后,纷纷表示被绿色圈走了,“淡淡的色,真的很耐看”、“好看哭”、“真的比蓝色好看很多”、“iPhone 12的颜值担当”、“就买你了”!

iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY iPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MYiPhone 12绿色美到飙上微博热搜!网大赞:iPhone 12的颜值担当!-Woah.MY

*照片均摘自网络